Ti piaci “CHATTARE”: pidala !

‘Sta nutizia è ripurtata nne’ giurnali ‘ngrisi ‘mpurtanti:
sintiti a mia, pari ‘na barzilletta, ma jam’ avanti…

Eranu pazzamenti ‘nnammurati tutti rui,
e doppu i primi palori in “reti” entraru in cunfirenza:
parrannu di rispettivi matrimoni uri e uri,
comu unioni nuiusi e falliti, senza tanta spiranza.

O’ computer “sweetie” e “Joy” si facianu chiamari
e dopu tantu tempu di “ciattari” avianu decisu,
apprufittannu du dichiaratu affettu no’ parrari,
di stabiliri l’ agugnatu appuntamentu in un puntu precisu.

Ma ‘sta vota, a magia du schermu, ca paria virità,
finiu a schifiu scuprennu, iddi rui, d’essiri maritu e muggheri !
Picciotti, è ‘a vera storia r’una brutta e cattiva infedertà,
e ora, accusannusi, ‘a coppia pensa ri divorziari volentieri.

Eppuru, Lei, nun crirennu a ‘sta vicenna capitata,
ha dichiaratu: “m’ eru ‘nnammurata, era ‘na storia aitanti”.
Mentri Iddu:”è tuttu peggiu d’una timpulata”,
mi scriveva frassi ruci e ‘mpurtanti,
in tant’anni di unioni nun l’ha mai rittu, mancu una,
ma comu po’ essiri ‘a stissa pirsuna !”

Iu un criu ca ‘sti tizi nun hannu ragiuni,
forsi nun hanno mancu vriogna né oggi nè rumani,
si tratta ri genti cu’ affetti vacanti e riuni,
stramma, viziusa e di ‘ttani !