Vulissi aviri l’occhi d’un bambinu,
taliari, ‘sta vota attentu, cosa vidi un picciriddu,
badati, nò p’aviri, ancora, ‘n autru “pruvinu”,
taliari ’i cosi beddi ca pirdivi e rifarimi di chiddu.

Ritruvari ‘a matri c’a ‘n’attrici assumigghiava,
‘mmiriata cu’ rraggia d’amici e parenti,
ca pi’ raffinata ‘liganza tutti supirava,
puru nnè tempi brutti di bumbardamenti.

Ma vulissi aviri d’un picciriddu l’occhi,
puru pi’ ritruvari, di nicu, i festi familiari,
frati e soru cchiù rranni ancora cu baloccchi,
e putir d’affettu calurusu e amuri ‘mmriacari !

Ripigghiari, pi’ ‘n’anticchia, ‘a ‘nnucenza d’una vota,
ca’ libbira ‘a menti di piccati ca’ prima cumunioni,
‘i pinseri puliti di deci anni, ca da mamma eri divota,
quannu ancora ‘a vita ‘un ti dava ‘llusioni.

Poi ‘a scola, u’ liceu, u’ surdatu e iu ‘un c’era,
cu’ passa currennu, dicinu, ‘un vidi zocch’è,
ammatula, poi, ti vennu li rimorsi, po fari sulu bona cera,
d’un’ura in ura ti trovi sulu, un circari pirché.

E allura, s’avissi di bambinu l’occhi,
putissi turnari darrè cu’ li jorna,
taliari ‘a nascita di me’ fimmineddi senza acciacchi
virilli crisciri sempri accantu e u’ ricordu torna.

Ma ‘un c’era, i me’occhi eranu “attuppati”,
nné jorna cchiù ‘mpurtanti eru assenti, vulava,
matri e figghi, suli, tanti voti eranu “accampati”,
lu tempu conza e aggiusta, iu pinsava !

Cu l’occhi di bimbu si putissi turnari ‘ndietru,
pri cummattiri cu li picciotti, cu’ patri accantu
e l’affetti antichi senza ‘ncuitari santu Pietru,
uniti, finarmenti nna’ vicchiaia, cu’ menu affrantu …

Ma lu ‘mmernu du’ mè cori ’mmita a jiri araciu,
a ‘st’età bisogna fari accura a disgrazi prividuti,
autru chi occhi ‘i picciriddu, s’a stentu manci caciu,
nno’ granni “cammaruni” da vita tutti cosi su’ accaruti .

Restanu figghi, niputi e quarchi caru amicu,
e ‘na longa, speru, strata di vecchiezza,
pi’ fari da vita un sognu fantasticu e panoramicu,
cu’ amuri e serenità, ca vor diri ricchizza !