Nna ‘sti jorna brutti ‘i malatia,
ru’ simani terribili e ‘nfirnali,
passati tutti a casa cu’ apatia,
u’ tempu sirvia sulu pa’ littura di jurnali.

Vuatri ‘u sapiti, sugnu sempri curiusu,
mi piacinu li cosi ‘nturcuniati,
e mancu fallu apposta mi passò sutta u‘nasu
uno di libra da pocu tempu sarbati.

Ora vi leggiu ‘u titolu, senza polemica,
picch’ è ‘na cosa di ririri, comu ‘na sbronza;
Iddu dici: “Crirevu fussi amica,
inveci era ‘na stronza”.

‘A giornalista Vella “Ireni”,
ca parra di ‘stu munnu fimminili,
e lu immagina tuttu di personaggi pocu pirbeni,
fa ‘a fiura, mi pari, d‘essiri ‘ncazzata e pocu giovanili !

Dici ca di tanti amiche di cui nuatri nni firamu,
cumpagne, culleghe, vicini ‘i casa,
tutti ponnu finciri e diri “ti amu”,
e inveci mostranu l’avutra faccia, du “zu’ vasa vasa” !

La “stronzamica”, in ufficiu,
travagghia ‘a ruminica puru,
pi’ livariti ‘u beneficiu,
da promozioni du futuru..

E’ l’amica chi parra mali di to’ maritu,
di niputi e di to’ figghia,
e ‘u fa cu’ passiuni, ammucciuni e pocu spiritu,
avi ‘stu pinseri da quannu s’arrusbigghia…

Fijurati ca ‘na ragazzina di Bulogna
ha statu su Twitter mulistata a muzzu,
picchì avia vinciutu un postu d’un cuncertu ca da tantu sogna,
e pa’ mmiria scrissiru: “appena ti viu t’ammazzu”..

Nun parramu, poi, ri star ‘mpurtanti,
comu Jennifer Lopez e Eva Longoria,
ca parinu tutte bedde e santi
e inveci si detestanu senza scusi e tanta boria.

E allura, c’amu a fari, ‘sti “stronzamiche” l’avemu sempri o’ latu,
sai chi ti ricu: lassamuli sbattiri e accattamunni ‘un gilatu…