Caminava taliannu u smart, ragazza rimani ncastrata

Fati casu e’ picciutteddi, anchi c’un accenninu,
caminanu, attraversanu strati, ma talianu u’ telefoninu,
acchiananu e scinninu marciaperi
e tu pensi ch’armenu chisti i talierannu, ‘u speri !

Ma quannu mai: i pollici supra ‘a tastiera,
e l’occhi nno’ quadranti ‘i mala manera:
ma comu fannu a evitari piriculi di trafficu,
ca oggi, lu sapemu tutti, è divintatu catastroficu ?

E allura, taliati ch’è successu in Cina,
a Mianyang, ‘na piccula e ridenti cittadina,
‘na ragazzina chi ammi sicchi, pocu accurata,
nisciuta da scola, scinni un gradinu e rimani ‘ncastrata.

Tantu ‘mbarazzu pi ‘sta picciuttedda,
pi’ furtuna ‘un s’è firita, è rimasta frisca e bedda,
sulu quarchi escoriazioni pi’ ‘stu “jocu”,
poi libbirata da du’ vigili du focu…

Armenu pi chista, forsi è ‘a vorta bona e giusta,
chi dici, ca finarmenti, u ciriveddu si l’aggiusta ?